სტუდენტური სესხები
ამ კატეგორიაში შეგიძლიათ შეადაროთ მოსწავლის სესხის, საბაკალავრო, მაგისტრატურისა და საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსების პირობები. აირჩიოთ საუკეთესო და დააფინანსოთ თქვენი ან თქვენი შვილების სწავლა-განათლება.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
18%-დან
19,84% –დან
6 თვემდე
}
18%-დან
19,84% –დან
10,000 }-მდე
3თვე-2 წელი
}
14,9%-დან
21,14%-დან
500-50,000 }-მდე
12 თვემდე
}
40,000 }-მდე
100 თვემდე
}
15%-დან
17,83%-დან
ინდივიდუალური
60 თვემდე
},$,€