სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
7% -დან
7.63% -დან
1000-100 000 }-მდე
10 წლამდე
}
რეფ.გან +4.9%-დან
რეფ.გან +5.95%-დან
1000 }-დან
3-120 თვე
}
300 }-დან
5.5%-დან
11.1%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
11.50%-დან
15.10%-დან
500-160,000 }-მდე
6-120 თვემდე
}