სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
1000 - 30 000 }-მდე
60 თვე
}
12.5%-დან
14.07%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
7.5%-დან
15,5%-დან
500-45 000 }-მდე
3-48 თვე
}
300 }-დან
6.90%-დან
17.60%-დან
1000 }-დან
3-120 თვე
}/$/EUR
300 }-დან
11.8%-დან
21.1%–დან
400 - 140 000 }
6-120 თვე
}/$
200 }-დან