სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
9%-დან
17.2%-დან
400-30 000 }-მდე
48 თვემდე
}
250 }-დან
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
9% -დან
11.1% -დან
7 წლამდე
}
11.50%-დან
15.10%-დან
300-160,000 }-მდე
3-120 თვემდე
}
7.77%-დან
13.67%-დან
30 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან