სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
12.5%-დან
14.07%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
30 000 }-მდე
60 თვე
}
7.5%-დან
15,5%-დან
500-45 000 }-მდე
3-48 თვე
}
300 }-დან
5.5%-დან
11.1%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
7% -დან
7.63% -დან
1000-100 000 }-მდე
10 წლამდე
}