სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
30 000 }-მდე
60 თვე
}
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
6.9%-დან
15.79%-დან
400-45 000 }-მდე
60 თვემდე
}
300 }-დან
7.5%-დან
15,5%-დან
500-45 000 }-მდე
3-48 თვე
}
300 }-დან