*ძველი ვერსია
სტუდენტური სესხები
ამ კატეგორიაში შეგიძლიათ შეადაროთ მოსწავლის სესხის, საბაკალავრო, მაგისტრატურისა და საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსების პირობები. აირჩიოთ საუკეთესო და დააფინანსოთ თქვენი ან თქვენი შვილების სწავლა-განათლება.
ბანკები
მიკროსაფინანსოები
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2017-03-23
შედარებისთვის აირჩიეთ
ბანკის პროდუქტი
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
14,9%-დან
21,14%-დან
500-50,000 }-მდე
12 თვემდე
}
16%-დან
18,5%-დან
60,000 $-მდე
120 თვე
$,€
18%-დან
19,84% –დან
6 თვემდე
}
15%-დან
17,83%-დან
ინდივიდუალური
60 თვემდე
},$,€