*ძველი ვერსია
სამომხმარებლო სესხები
სამომხმარებლო სესხებზე ყველა ბანკის პირობებს ნახავთ ჩვენთან, ამ გვერდზე. სესხის პირობები სპეციალურად დავალაგეთ ისე რომ თქვენთვის მარტივად აღსაქმელი იყოს.
ბანკები
მიკროსაფინანსოები
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2017-03-23
შედარებისთვის აირჩიეთ
ბანკის პროდუქტი
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
11.50%-დან
15.10%-დან
500-80,000 }-მდე
1-120 თვემდე
}
9%-დან
17.2%-დან
400-30 000 }-მდე
48 თვემდე
}
250 }-დან
9% -დან
11.1% -დან
7 წლამდე
}
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
8.5%-დან
14.03%-დან
30,000 }-მდე
3-48 თვე
}
200 }-დან