×
ბანკი რესპუბლიკა
ჯგუფ „სოსიეტე ჟენერალის“ წევრი
290 90 90
გრ. აბაშიძის ქუჩა #2
www.br.ge
info@republic.ge
განვადება
სამომხმარებლო სესხი
იპოთეკა
წლიური %
0%-დან
ეფექტური წლიური %
3,6%-დან
სესხის მოცულობა
5,000 }-მდე
სესხის ვადა
ინდივიდუალური
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
8.5%-დან
ეფექტური წლიური %
14.03%-დან
სესხის მოცულობა
30,000 }-მდე
სესხის ვადა
3-48 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
200 }-დან
წლიური %
8.8%-დან
ეფექტური წლიური %
10.46%-დან
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
15 წელი
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}, $
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი